С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между членове и/или клиенти на АРА МИ ДИЗАЙН ЕООД с натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: се счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

Фирмена политика

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между членове и/или клиенти на АРА МИ ДИЗАЙН ЕООД с натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: https://nuxta.bg се счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.


1.Дефиниции

nuXta – "АРА МИ ДИЗАЙН" ЕООД, ЕИК 207229046, адрес на управление: гр. Бургас,жк.Изгрев, бл21,вх .3, представлявано от управителя: Лазарина Михайлова, nuXta , телефон: 0878776669, 0895 600 508 E-Mail: nuxtaburgas@gmail.com, lazarina.mihailova@gmail.com, интернет страница – https://nuxta.bg,

Съдържанието има следната дефиниция:

Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика   nuXta до потребителя като част от система за продажба на стоки , при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Брошура/известия/съобщения – понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, от страна nuXta в определен период от време, без обвързване на nuXta с предоставената информация.

2. Общи приложения

Този Документ определя общите условия при които Член или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между nuXta  и Член/Клиент.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Членът или Клиентът се придържа към настоящите Oбщи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпните Интернет страници www.nuxta.bg.

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, nuXta.

2.5. Ако Членът или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ.

2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които nuXta  предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на nuXta (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на nuXta .

2.5.2. nuXta  ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.6. Клиентът / Членът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Членът / Клиентът може да се свърже с nuXta  или да използва интернет връзките, които е получил от nuXta  за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към nuXta.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към nuXta и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, nuXta  ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Интернет страницата е адресирана само към Членове и Клиенти, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на nuXta , без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за Членове с местожителство в България. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).

3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на nuXta , за което nuXta притежава разрешение за ползване.

3.2.Членът или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на nuXta, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън nuXta, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на nuXta.

3.3. Всяко Съдържание, до което Член или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между nuXta и Члена или Клиента или пък няма изрично упоменаване от страна на nuXta към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Член или Клиент може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Ако nuXta даде на Член или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Членът / Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от nuXta на дадения Член, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен повсякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Член или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Член или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за nuXta и / или служителя на nuXta, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.7. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

4. Контакт

4.1. nuXta публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Член или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Членът или Клиентът позволява на nuXta да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава nuXta да осъществи обратна връзка с Члена или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до  nuXta се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Члена или Клиента средства, което представлява презумпция, че Членът или Клиентът се съгласява да получава известия от nuXta по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. nuXta си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид ,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. Брошури, известия и съобщения

5.1. Когато Член или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия от nuXta.

Връзки: Комисия за защита на потребителите