Меню
Меню
Вашата количка
  За всяка поръчка, получавате безплатна торбичка за бельо.

Общи условия

1. ПРЕДМЕТ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗA ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.

1.1. Настоящият документ представлява общите условия и условията на ползване на https://nuxta.bg/ , които уреждат правилата за използването на https://nuxta.bg/, включително договорът за продажба, сключен посредством интернет с " АРА МИ ДИЗАЙН " ЕООД като доставчик на този електронен магазин е договор за продажба от разстояние. 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.

2.1. Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, интернет сайта https://nuxta.bg/ се управлява от „АРА МИ ДИЗАЙН" ЕООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в град Бургас, ЕИК 207229046, телефон за контакти: 0878 77 66 69 и имейл адрес : sales@nuxta.bg, lazarina.mihailova@gmai com

3. ТЕРМИНИ

3.1. Интернет сайт - съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес https://nuxta.bg/

3.2. Потребител – потребител https://nuxta.bg/ е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до https://nuxta.bg/ чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

3.3. Потребителски профил (Акаунт) – раздел от уеб сайта, формиран от имейл адрес и лична парола, позволяващ заявяване на поръчка от страна на Клиента, съдържащ цялостна информация на действията му в уеб сайта (поръчки, движения по поръчки и др.)

3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през уеб сайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от уеб сайта.

3.6. Договор за продажба от разстояние - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от уеб сайта, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

3.7. Бюлетин – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на https://nuxta.bg/ и на партньорите, включително и закупуване на ваучери или промоции предлагани в определен период от време.

3.8. Транзакция – действието от страна на https://nuxta.bg/ за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от уеб сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.9. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.10. Коментар – вид писмена оценка или критична забележка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да се изкаже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия https://nuxta.bg/ са задължителни за всички потребители и с всяко използване на този Уебсайт, означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и със съдържанието на Договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място https://nuxta.bg/ и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.2. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Kлиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на продавача чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.

4.3. Характеристиките или цените на продуктите, описани в уеб сайта могат да бъдат промeняни от https://nuxta.bg/ по всяко време и могат да съдържат непредвидени грешки.

4.4. Всички налични стоки, включително и тези в промоция/намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уеб сайта.

4.5. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от https://nuxta.bg/ по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

5. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в уеб сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) и по телефона.

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи, Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата. https://nuxta.bg/ си запазва правото да не изпраща поръчки на клиенти с връщания на продукти повече от 30% от общия им брой поръчани продукти.

5.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в уеб сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача.

5.5. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП.Възстановяването на сумата става по банков път в срок от 14 работни дни от получаването на стоката.

 5.6. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от https://nuxta.bg/ в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне продукта на посочен адрес след  направена връзка с Продавача. Телефон за връзка –  0895 600 508.

5.8. Продавачът се задължава да възстанови платената сума на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (седем) дневен срок от датата, на която получи от Клиента съответната Стока/Услуга съгласно чл.54,ал.4 от ЗЗП. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

6. ПОРЪЧКА

6.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени https://nuxta.bg/. При извършване на поръчката, потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на https://nuxta.bg/ възможности. При извършване на поръчка, потребителят влиза в договорни отношения с https://nuxta.bg/ за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между и https://nuxta.bg/ потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на https://nuxta.bg/  чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.

6.2. Всички поръчки получени в събота  и неделя или по време на официални празници се обработват в първи работен ден.

6.3. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на https://nuxta.bg/  начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта ,и че е съгласен с Общите условия.

6.4. Посочените на https://nuxta.bg/  на продуктите са крайни и са с включен ДДС.

6.5 https://nuxta.bg/ си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка.

6.6. Плащането се извършва с наложен платеж или плащане с карта.

6.10. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

  • предоставените от Клиента данни в уеб сайта са непълни и/или грешни.
  • Лоша клиентска история – не еднократно непотърсени пратки!

7.ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ.

7.1. Личните данни, които https://nuxta.bg/  получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случаи на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

7.2. https://nuxta.bg/, изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

7.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в https://nuxta.bg/, да бъдат използвани от https://nuxta.bg/  за целите на директния маркетинг.

7.4 https://nuxta.bg/  се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други посочени в закона случаи.

8.ДОСТАВКА НА СТОКИ

8.1. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от https://nuxta.bg/ се извършва с куриерска фирма СПИДИ  до посочения от потребителя адрес или офис на спедиторската фирма.Поръчките/Услугите за територията на България доставката е фиксирана.

8.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

8.3. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

8.4. https://nuxta.bg/ предоставя възможност за международни поръчки, за които са приложими настоящите Общи условия. Международни доставки се осъществяват чрез куриерска фирма DPD или Български Пощи. За извършване на международна доставка е необходимо предварително заплащане на стойността на поръчката и разходите за доставката , които се изчисляват автоматично, в зависимост избрания период от Клиента.

9. ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ.

9.1. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ''Закон за защита на потребителите'' (ЗЗП),  потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от получената стока в срок от 14 дни от датата на получаването й.

В този случай, търговецът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. Сумите се възстановяват по банкова сметка на клиента.

При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от ''Закон за защита на потребителите''.  За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е - те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани, без да е нарушена целостта на опаковката, без да има аромати. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя.  На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно ''Закон за защита на потребителите''.

Долна част на бельо  и бански - бикини, боксерки, прашки, слипове, бодита и други продукти, характеризиращи се като долно бельо - НЕ ПОДЛЕЖАТ на връщане и подмяна - по хигиенични причини.

Търговецът има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

Ако установим, че някое от тези условия не е спазено, си запазваме правото за невъзстановяване на сумата по вашата сметка и се налага да изпратим обратно към вас върнатия артикул.

Имате право да направите рекламация в случай на:

  • производствени дефекти на стоката (открити при получаване на продукт(и) или до 14-дневен срок при спазени горепосочените условия за връщане)
  • несъответствие с обявения/поръчан размер или модел.

В тези случаи, разходите по доставката ще бъдат поети от Продавача. За направата на рекламация Клиентът се задължава предварително да уведоми в писмен вид Търговеца на  като приложи снимков материал, където е посочен ясно дефектът или в случаите на погрешно изпратен размер от Търговеца – като се посочва и номера на поръчката, където е виден и точен желаният от Клиента размер.

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА КЛИЕНТСКИТЕ ПРАВА

10.1. Всеки клиент направил поръчка с опция "Наложен платеж" и непотърсил пратката си в рамките на регламентирания от куриера период, при желание за осъществяване на следваща поръчка, ще му бъде предоставена единствено възможността за предварително плащане с карта.

Продавачът запазва правото си да не изпълнява поръчки на клиенти с нелоялна практика като за това клиентът ще бъде уведомен по имейл.

11. КУПУВАЧЪТ ИМА ПРАВО ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ:

*Комисия за защита на потребителите – ако сметне, че е в правото си!

Бургас пл. "Гаров" №18 и 18А                тел. 056/841246

София  ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5     тел. 02/933 0565, факс 02/9884218